ZÁSADY OCHRANY
OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ údajov
Martin Klus, Severná 3996/13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika – martin@klus.sk
Sprostredkovateľ
SendinBlues SJSC, 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paríž, Francúzska republika – https://www.sendinblue.com/contact/

Úvod

Zaväzujem sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujem osobné informácie, ako ich používam či podmienky, za ktorých ho môžem prezradiť iným. Zásady sa vzťahujú na zasielanie môjho newslettra.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zhromažďujem na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania e-Newslettra – informačného materiálu s najmä politickými, odbornými a spoločenskými témami od Martina Klusa, a taktiež na zasielanie súťažných odmien v rámci jednotlivých elektronických kampaní.

Rozsah spracúvania osobných údajov

Zhromažďujem osobné údaje v  rozsahu meno, okres alebo krajina a e-mail, resp. iný kontakt, ktorý mi poskytnete. Z  webovej stránky www.martinklus.sk môžem zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe.

Nezhromažďujem ani nespracovávam žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje.

Právny základ spracúvania

Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby použitím „Registračného formuláru pre odoberanie newslettera“, ktorý uchováva dokumentáciu týkajúcu sa súhlasu daného jednotlivca alebo vyplnením dotazníka projektovej databázy „Spolu sme EÚ“.

Súhlas

Súhlasom s  týmto Oznámením o  ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.

Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a  to kliknutím na odkaz na konci newslettera alebo e-mailom na adresu martin@klus.sk. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Nešírim, nepredávam ani neprenajímam Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:

  • Spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s  ktorými mám zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré sú so mnou v  pracovnoprávnom, obdobnom alebo v  inom vzťahu s cieľom poskytnúť Vám reakcie v mojom mene.
  • Ak to vyžaduje zákon – Vaše osobné informácie poskytnem, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievam, že zverejnenie je potrebné na ochranu mojich práv a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobím však všetko, čo je v  mojich silách, aby som zabezpečil, že Vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené.

Použitie sprostredkovateľov

Som zodpovedný za to, že sa akýkoľvek sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať princípy uvedené v týchto Zásadách a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na území Európskej únie. Ak sprostredkovateľ bude spracúvávať osobné údaje mimo územia EÚ / EHP, takéto spracovanie bude v súlade s  týmito Zásadami, štandardami EÚ a iným zákonným postupom pre prenos osobných údajov do tretej krajiny.

Ak sa vykoná zmena sprostredkovateľa, budem Vás informovať na stránke www.martinklus.sk / https://martinklus.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávam tak dlho, kým to považujem za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom beriem do úvahy potrebu odpovedať na Vaše podnety a vyriešiť možné sťažnosti. Znamená to, že si môžem uchovať Vaše osobné údaje počas primeraného obdobia po Vašej poslednej interakcii so mnou. Keď osobné údaje, ktoré spracúvam už nie sú potrebné, odstránim ich bezpečným spôsobom. Môžem spracovávať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované.

Vaše práva

Máte právo požadovať odo mňa ako prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby,  právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu.

Používanie cookies a  webových beacons

Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na www.martinklus.sk používam cookies a webové beacons (ďalej len „navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na www.martinklus.sk, ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy.

Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie www.martinklus.sk, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď., aby som vedel, ako návštevníci používajú www.martinklus.sk. Cookies a podobné technológie mi pomáhajú prispôsobiť www.martinklus.sk Vašim preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. Používané samhttps://martinklus.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/ostatne, cookies a webové beacons Vás osobne neidentifikujú.

Zmeny „Zásad…“

Vyhradzujem si právo kedykoľvek „Zásady“ zmeniť. Relevantná verzia bude vždy dostupná na https://martinklus.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/. Odporúčam Vám, aby ste Zásady občas skontrolovali, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami. Ak vykonám zmeny, ktoré podstatne Zásady zmenia, budem Vás informovať e-mailom alebo uverejním oznámenie na https://martinklus.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/ predtým, ako táto zmena nadobudne účinnosť.

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu

Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na adresu martin@klus.sk.

Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o  pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto informácie boli publikované na stránke dňa 22. 05. 2018.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ údajov
Martin Klus, Severná 3996/13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika – martin@klus.sk
Sprostredkovateľ
SendinBlues SJSC, 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paríž, Francúzska republika – https://www.sendinblue.com/contact/

Úvod

Zaväzujem sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujem osobné informácie, ako ich používam či podmienky, za ktorých ho môžem prezradiť iným. Zásady sa vzťahujú na zasielanie môjho newslettra.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zhromažďujem na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania e-Newslettra – informačného materiálu s najmä politickými, odbornými a spoločenskými témami od Martina Klusa, a taktiež na zasielanie súťažných odmien v rámci jednotlivých elektronických kampaní.

Rozsah spracúvania osobných údajov

Zhromažďujem osobné údaje v  rozsahu meno, okres alebo krajina a e-mail, resp. iný kontakt, ktorý mi poskytnete. Z  webovej stránky www.martinklus.sk môžem zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe.

Nezhromažďujem ani nespracovávam žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje.

Právny základ spracúvania

Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby použitím „Registračného formuláru pre odoberanie newslettera“, ktorý uchováva dokumentáciu týkajúcu sa súhlasu daného jednotlivca alebo vyplnením dotazníka projektovej databázy „Spolu sme EÚ“.

Súhlas

Súhlasom s  týmto Oznámením o  ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.

Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a  to kliknutím na odkaz na konci newslettera alebo e-mailom na adresu martin@klus.sk. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Nešírim, nepredávam ani neprenajímam Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:

  • Spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s  ktorými mám zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré sú so mnou v  pracovnoprávnom, obdobnom alebo v  inom vzťahu s cieľom poskytnúť Vám reakcie v mojom mene.
  • Ak to vyžaduje zákon – Vaše osobné informácie poskytnem, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievam, že zverejnenie je potrebné na ochranu mojich práv a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobím však všetko, čo je v  mojich silách, aby som zabezpečil, že Vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené.

Použitie sprostredkovateľov

Som zodpovedný za to, že sa akýkoľvek sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať princípy uvedené v týchto Zásadách a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na území Európskej únie. Ak sprostredkovateľ bude spracúvávať osobné údaje mimo územia EÚ / EHP, takéto spracovanie bude v súlade s  týmito Zásadami, štandardami EÚ a iným zákonným postupom pre prenos osobných údajov do tretej krajiny.

Ak sa vykoná zmena sprostredkovateľa, budem Vás informovať na stránke www.martinklus.sk / https://martinklus.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávam tak dlho, kým to považujem za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom beriem do úvahy potrebu odpovedať na Vaše podnety a vyriešiť možné sťažnosti. Znamená to, že si môžem uchovať Vaše osobné údaje počas primeraného obdobia po Vašej poslednej interakcii so mnou. Keď osobné údaje, ktoré spracúvam už nie sú potrebné, odstránim ich bezpečným spôsobom. Môžem spracovávať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované.

Vaše práva

Máte právo požadovať odo mňa ako prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby,  právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu.

Používanie cookies a  webových beacons

Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na www.martinklus.sk používam cookies a webové beacons (ďalej len „navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na www.martinklus.sk, ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy.

Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie www.martinklus.sk, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď., aby som vedel, ako návštevníci používajú www.martinklus.sk. Cookies a podobné technológie mi pomáhajú prispôsobiť www.martinklus.sk Vašim preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. Používané samhttps://martinklus.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/ostatne, cookies a webové beacons Vás osobne neidentifikujú.

Zmeny „Zásad…“

Vyhradzujem si právo kedykoľvek „Zásady“ zmeniť. Relevantná verzia bude vždy dostupná na https://martinklus.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/. Odporúčam Vám, aby ste Zásady občas skontrolovali, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami. Ak vykonám zmeny, ktoré podstatne Zásady zmenia, budem Vás informovať e-mailom alebo uverejním oznámenie na https://martinklus.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/ predtým, ako táto zmena nadobudne účinnosť.

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu

Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na adresu martin@klus.sk.

Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o  pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto informácie boli publikované na stránke dňa 22. 05. 2018.