… alebo jasný odkaz súčasnej NR SR k regionálnemu rozvoju Slovenska

„Rozvoj Slovenska ako celku a rozvoj jeho regiónov sú vzájomne prepojené a  navzájom sa podmieňujú a podporujú. Obdobne spolu súvisia rozvoj hlavnej, celoštátnej infraštruktúry a miestny rozvoj. Pri regionálnom rozvoji bude vláda SR klásť dôraz na znižovanie regionálnych rozdielov a posilňovanie kohézie medzi jednotlivými územnými celkami Slovenska.“ Tak toto je výber z chudobných 17 riadkov, ktoré sú venované v časti Prosperujúci štát, regionálnemu rozvoju Slovenskej republiky v Programovom vyhlásení Vlády Slovenskej republiky na roky 2010 – 2014 s titulom Občianska zodpovednosť a spolupráca.

Ako si rozvoj regiónov a znižovanie regionálnych rozdielov v praxi predstavujú poslanci NR SR, ktorí majú ako jediní vo svojich rukách napĺňanie týchto odvážnych predsavzatí, sme sa o. i. dozvedeli v stredu 14. 9. 2011 v rámci rokovania NR SR. Konkrétne to bolo pri hlasovaní č. 203 o pozmeňujúcom návrhu poslanca za SMER – SD Petra Pelegriniho, ktorý navrhoval síce drobnú, no pre rozvoj regiónov na Slovensku podľa môjho názoru kľúčovú zmenu vo Vládnom návrhu zákona o finančnej správe. V § 4 ods. 1 „Finančné riaditeľstvo ako orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom  finančného riaditeľstva je Bratislava“, sa malo slovo „Bratislava“ nahrádzať slovom „Banská Bystrica“. Nepodarilo sa to!

Bol by to skutočne „nevídane trúfalý“ návrh, ak by sme si nezabudli pripomenúť, že doterajším sídlom Daňového riaditeľstva je práve Banská Bystrica a že takouto „drobnosťou“ v inak vo viacerých oblastiach rozumnom návrhu zákona, dostáva celý proces rozvoja regiónov, znižovania regionálnych rozdielov a konečne decentralizácie Slovenska vážne trhliny, a v istom zmysle sa rozsýpa ako domček z karát. Vláda totiž takýmto prístupom nielenže popiera svoje vlastné programové vyhlásenie, ale navyše koná v jeho príkrom rozpore.

Poviete si, koľko kriku pre jeden úrad. Ale skúsme zvážiť argumenty, ktoré už niekoľko mesiacov používame v rámci občianskej iniciatívy, ktorá má za cieľ tento škodlivý proces zastaviť:

  • Je v záujme regiónov, rovnako ako občanov Bratislavy aby verejná moc nebola centralizovaná len na úrovni hlavného mesta
  • Banská Bystrica je geograficky najoptimálnejšie miesto pre centrálny koordinačný orgán, pre všetky Daňové úrady v SR
  • Rozhodnutím o jej presťahovaní sa tak nielenže zbytočne vynaložia verejné prostriedky, ktoré by sa dali lepšie využiť napr. v školstve, zdravotníctve, kultúre či športe, ale aj stúpnu dopravné náklady celej daňovej správy a pre hlavné mesto toto rozhodnutie spôsobí ďalšie závažné problémy, ako napr. zvýšenie zahltenia dopravy v Bratislave, či nárast nákladov na bývanie pre jej obyvateľov.
  • Nezmyselným sťahovaním príde o prácu značné množstvo úzko kvalifikovaných zamestnancov (až 524!), ktorí budú mať k dispozícii len minimum alternatívnych možností zamestnať sa, čo bude pre Banskú Bystricu a jej región znamenať ďalší nárast nezamestnanosti a ďalší exodus produktívneho obyvateľstva
  • Navyše v Bratislave je už dnes problém nájsť kvalifikovaných odborníkov za tabuľkové platy
  • Projekt UNITAS, ktorý je hlavným pseudoargumentom presťahovania, nekoliduje so zachovaním nového finančného úradu v Banskej Bystrici.
  • Banská Bystrica má obrovský potenciál a množstvo ľudí pracujúcich a so skúsenosťami v tzv. „back-office“, či call-centrách (O2, Orange, VÚB, Tatrabanka,…) a presne týmto smerom sa musí uberať modernizácia štátnych úradov.
  • Fyzická centralizácia už v dnešnom elektronickom svete nepatrí do tohto storočia a navyše z Bratislavy sa po dobudovanej R1, bude dať do Banskej Bystrice dostať za 1,5 hodiny
  • Budova DRSR sa práve rekonštruuje za nemalé peniaze a je tu dôvodné podozrenie, že medzi rekonštrukciou, potencionálnym kupcom a rozhodnutím o sťahovaním môžu byť isté závažné súvislosti
  • Je teda zrejmé, že nezmyselné rozhodnutie o sťahovaní DRSR je nevýhodné pre celú Slovenskú republiku a jej občanov a preto veríme v podporu všetkých regiónov vrátane hlavného mesta pri snahe ho urýchlene ZASTAVIŤ

Zhrnuté a podčiarknuté, pre Bratislavu tento proces centralizácie nebude mať zďaleka také pozitívne účinky (až na úzku skupinu, podľa môjho názoru už vybraných vysokých štátnych úradníkov, ktorým sa pravdepodobne nechcelo sťahovať na „vidiek“), aké devastujúce účinky to bude mať ani nie tak na samotnú Banskú Bystricu a jej región (hoci ako súčasný zamestnanec Daňového riaditeľstva, či jeho rodinný príslušník, by som to určite videl inak), ale predovšetkým na dôveru občanov v úprimnosť vlády riešiť prehlbujúce sa regionálne rozdiely na Slovensku. Tie z nás totiž už dnes doslova začínajú vytvárať občanov rôznych kategórií a ich ignorácia bude mať už v blízkej budúcnosti katastrofálne, najmä demografické dôsledky. Povedané ľudskou rečou, Bratislava to bez ďalšieho centrálneho sídla určite prežije, odchod či príchod tej istej inštitúcie z resp. do regiónu, je však vážna spoločenská udalosť, ktorá by nemala zostať nepovšimnutá a verme, že ani nezostane.

A aké sú argumenty vlády, resp. tých ktorí hlasovali proti spomínanému pozmeňujúcemu návrhu? Okrem zvláštnych argumentov o strednodobom (ne)účinku tohto kroku na samotné mesto a región ich nepoznám a poteším sa, ak sa v prípadnej diskusii k tomuto blogu objavia.

Nakoniec, ako sa hovorí, „všetko zlé je na niečo dobré“ a verme, že iným mestám (napr. Žiline v prípade Katastra, či Košiciam v prípade Ústavného súdu, keď na (ne)dôjde sa podarí poučiť z chýb Banskej Bystrice a vymyslieť ďaleko lepšiu „obrannú stratégiu“. Navyše ďalšie známe príslovie spomína, že „v núdzi poznáš priateľa“ a (ne)hlasovanie niektorých poslancov, priamo spätých s Banskou Bystricou, či tých, ktorí jej predtým priamo alebo nepriamo deklarovali podporu v rôznych mediálnych výstupoch na túto tému, verím otvorí aspoň niektorým občanom iný uhoľ pohľadu na ich prácu a záujmy.